본문 바로가기
동북이 교류 협력의 중심, 동북아시아지역자치단체연합

Баримт хэрэглэгдэхүүний сан

2012онЗүүн хойт Азийн засагын газарын холбоот орчин ахуйн салбар зөвлөлийн илтгэх хуудас2013-04-03

Бичлэг оруулахAdmin

Файл 첨부파일 2012report Mongolian.pdf  

Ⅰ Бүс нутаг тус бүрийн байгаль орчны өнөөгийн байдал болон тулгамдсан асуудалын
тухай илтгэх хуудас ······························································································· 1
1 Аомори муж ···································································································· 1
2 Кёото хот ··············································································································· 3
3 Шиманэ муж ····································································································· 5
4 Далайн эргийн ойролцоох бүс ········································································ 7
Ⅱ Байгальорчныэрдэмшинжилгээнийхүрээлэнгийнүйлажиллагааныбайдал ············ 9
1 10 дэх удаагийн байгаль орчны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах ·· 9
2 Тусгай хөтөлбөртэй холбогдох судалгааны хэрэгжилт ······································· 9
Ⅲ Тусгай хөтөлбөр ············································································································· 10
1 2012 оны тусгай хөтөлбөр ······················································································ 10
(1)Санал болгох төсөл ························································································ 10
(2)Бүс нутаг тус бүрийн оролцоо байдал ·························································· 10
(3)Төслийг хэрэгжүүлэх нөхцөл байдал ································································· 11
① Төсөл No.1 Элсийг өргөнөөр хянах зохионбайгуулалтынбайгууламж
(Тояма муж) ········ 11
② Төсөл No.2 Зүүн Хойд Азийн бүс нутагийнбайгаль орчны хөтөлбөр
(Тояма муж) ······ 13
③ Төсөл No.3 Япон Тэнгис ・Шар Тэнгисийн хөбөөдэхьхөвөмөл будасын
Шинжлэл (Тояма муж) ······ 15
④Төсөл No.4 Олон улсын Байгаль орчны 6-р Форум“Хил хязгааргүй байгаль”
(Далайн эргийн ойролцоох бүс) ······ 16
2 2013оны тусгай төсөл ···························································································· 19
(1)Санал болгох төсөл ·············································································· 19
(2)Бүс нутаг тус бүрийн оролцох хүсэлт гаргасан судалгааны дүн ······················ 19
(3)Санал дэвшүүлсэн байдал ················································································· 20
①Төсөл No.1 Зүүн Хойд Азийн бүс нутагийн байгаль орчны хөтөлбөр
(Тояма муж) ···· 20
②Төсөл No.2 Япон Тэнгис ・Шар Тэнгисийн хөбөөдэхь хөвөмөл будасын шинжлэл
(Тояма муж) ······ 21
③Төсөл No.3 Олон улсын Байгаль орчны 7-р Форум “Хил хязгааргүй байгаль”
( Далайн эргийн ойролцоох бүс) ······ 22
④Төсөл No.4 Элсийг өргөнөөр хянах зохионбайгуулалтынбайгууламж
(Тояма муж) ······ 24
Ⅳ Дараагийн координатын бүс ························································································ 25
1 Дараагийн координатын бүсийн оролцох сонирхолтой бүсийн хэрэгжүүлэх ажил ·· 25
2 Судалгааны үр дүн ·································································································· 25
Ⅴ Байгаль орчны хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ····································· 25
Япон Тоямамуж
(2013 оны 3 сар)