본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Тойм

Аялал жуулчлалын салбар хороо(Tourism Subcommittee) Зохицуулагч орон нутаг

Зохицуулагч орон нутаг

  • БНХАУ-ын Хэнан муж

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • Хэнан муж 2006 онд NEAR-ын 6-р Бүгд хурлаар Аялал жуулчлалын хороог байгуулж зохицуулагчаар ажиллах санал тавьж улмаар 2008 оны 7-р Бүгд хурлаар тус хороог байгуулах шийдвэр гарсан. Түүнчлэн 2018 оны 12-р Бүгд хурлаар Ниншягийн Хотон үндэстний ӨЗО Аялал жуулчлалын хорооны хамтран зохицуулагчаар ажиллах шийдвэр гарсан. Аялал жуулчлалын хорооноос аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн, сурталчилгааны арга хэмжээ, аялал жуулчлалын хамтын ажиллагааны форум зохион байгуулан гишүүн орон нутгуудын аялал жуулчлалын мэдээлэл солилцож, аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлж, харилцан ойлголцол, хамтын хөгжлийг эрэлхийлэх зорилготой.

Гол агуулга

  • Урт удаан хугацааны бөгөөд үр ашигтай ажлыг явуулах механизмийг байгуулах
  • Аялал жуулчлалын мэдээлэл солилцох механизмийг байгуулах
  • Аялал жуулчлалын харилцааны механизмийг байгуулах
  • Бүсийн хамтын ажиллагааны механизмийг байгуулах