본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Тойм

Биеийн тамирын хороо

Зохицуулагч орон нутаг

  • Саха(Якут)-гын БНУ

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • 2013 онд 9 дэх удаагийн NEAR-ын Ажлын хорооны хурлаар Биеийн тамирын хороог шинээр байгуулж, ОХУ-ын Сахагийн БНУ-ыг хорооны зохицуулагч байхаар шийдвэрлэжээ.
  • Биеийн тамирын хороо нь NEAR-ын гишүүн орон нутгуудын үндэсний спорт / үндэсний биеийн тамир, ардын уламжлалт тоглоом зэрэг/ болон уламжлалт бие хамгаалах урлагийг дэлгэрүүлж, сэргээн хөгжүүлэх, өсвөр үеийнхний спортын авьяас чадварыг хөгжүүлж бэхжүүлэх зорилготой юм.
  • 2019 оны 8-р сард Биеийн тамирын хорооны 1-р хуралдааныг, 12 дахь удаагийн NEAR-ын ажлын хороотой зэрэг зохион байгуулсан.

Гол агуулга

  • Уламжлалт спортыг хадгалах, сурталчлах
  • Олон төрлийн уламжлалт спорт болон уламжлалт бие хамгаалах урлаг зэрэгтэй холбоотой арга хэмжээ зохион байгуулах
  • NEAR-ийн гишүүн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, харилцан хүндэтгэл, найрамдалт харилцаа мөн биеийн тамир, спортын гол агуулган дээр суурилсан хамтын ажиллагаа, эв нэгдлийг бэхжүүлэх ажлыг зохион байгуулах