본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Тойм

Тээвэр ложистикийн хороо

Зохицуулагч орон нутаг

  • БНХАУ-ын Жилинь муж

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго.

  • Зүүн хойд Азийн бүсийн олон улсын цахим худалдааг хөгжүүлэхийн тулд гишүүн орон нутаг хооронд харилцаа, хамтын ажиллагааг явуулж, хөгжлийн туршлагыг хуваалцан хамтын хөгжил цэцэглэлтэд хүрнэ.
  • 2017 оны Ажлын хэсгийн хорооны 11-р хурлын шийдвэрээр Хэнан муж уг хороог байгуулсан.

Гол агуулга

  • Гишүүн орон нутгуудын олон улсын цахим худалдааны хамтын ажиллагааны механизмыг байгуулан бэхжүүлэх
  • Гишүүн орон нутгуудын олон улсын цахим худалдааны аж үйлдвэрийн харилцан үйлчлэлийг бэхжүүлэх
  • Олон улсын цахим худалдааны холбогдох тээвэр ложистикийн хамтын ажиллагааг явуулах
  • Олон улсын цахим худалдааны аж үйлдвэрийн холбогдох судалгаа, боловсон хүчнийг хөгжүүлэх