본문 바로가기
동북이 교류 협력의 중심, 동북아시아지역자치단체연합

гол үйл ажиллагаа

18-р хурал (2021 он)2021-03-31

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

Гамшгаас сэргийлэх хорооны 18-р хурлын үйл ажиллагааг орлуулах
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

1Хураангуй
・NEAR-ын нийт гишүүн орон нутаг(Хёго мужаас бусад 6 улсын 77 орон нутаг)-т Хёго мужийн ковид 19-өөс сэргийлэх бодлого болон хэрэгжүүлж буй хариу арга хэмжээний үр дүн зэргийн талаарх мэдээллийг хуваалцах

2. Материал тараах хугацаа
・2021оны 3сарын дунд

3. Материалыг бэлдэн гаргах, тараах байгууллага
・ЗХАНЗХ-ны Гамшгаас сэргийлэх хороо (Япон улс, Хёго муж)

4. Тараах материалын агуулга
○ 「Коронавирусын халдварт өвчний эсрэг хариу арга хэмжээ авах нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааны удирдамж」
・Дэлхийн улс орнуудад корона вирусын халдвар тархаж буй энэ үед газар хөдлөлт, үерийн гамшиг зэрэг байгалийн гамшиг тохиолдвол иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх төвийн үйл ажиллагааны бодлогыг тусгасан удирдамж,
※ Гарын авлага, материалыг англи хэлээр гаргана.

○ "Коронавирусын халдварт өвчний үеийн нүүлгэн шилжүүлэх төвийн үйл ажиллагааны удирдамж"
・ Дээрх удирдамжийн тойм
※ Гарын авлага, материалыг англи хэлээр гаргана.

○ "Коронавирусын халдварт өвчний эсрэг авсан арга хэмжээний анализ, дүн шинжилгээний анхны тайлан"
・ Хёго мужийн ковид 19-ийн эсрэг арга хэмжээнд дүн шинжилгээ хийсэн тайлан, цаашдын арга хэмжээг танилцуулах
[1-р хэвлэл, 2020 оны 8-р сар хүртэлх үр дүн)]
※ Гарын авлага, материалыг англи хэлээр гаргана.

○ 「Хёго мужийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ」
・ Хёго мужийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээний талаархи мэдээллийг агуулсан бөгөөд 1995 онд Хёго мужид болсон Ханшин-Аважи хэсгийн газар хөдлөлтийн дараа тус мужийн туулсан замнал, сургамжийг тайлбарласан болно.
※ Гарын авлага, материалыг англи, хятад, солонгос, орос, монгол хэлээр гаргана.