본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

гол үйл ажиллагаа

19-р хурал (2022 он)2022-04-11

Бичлэг оруулахAdmin

Файл

1 Ерөнхий зүйл
・NEAR-ийн гишүүн орон нутгуудад Хёго мужийн гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх тухай өтөрл бүрийн зааварчилга материал тараасан.

2 Материал тараасан хугацаа
・2022 оны 3 сарын сүүл

3 Зохион байгуулагч
・ЗХАНЗХ-ны Гамшгаас сэргийлэх хороо (Япон, Хёго муж)

4 Тараасан материалийн агуулга
○ Нүүлгэн шилжүүлэх, хоргодох талаар төрөл бүрийн зааварчилга・ нүүлгэн шилжүүлэлт, хоргодох газрын төрөл, дараалал, гэртээ хоргодоход хэрэгтэй зүйл, өөрийн нүүн шилжих карт зэргийг танилцуулж, байгалийн гамшиг болсон үед ард иргэдийн авах арга хэмжээний талаарх материал
※ Материалийг англи хэлээр тараасан.