동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Салбар хороо

Тойм

Салбар хороо Бусад үйл ажиллагаа Тойм

Газар тариалангийн салбар хороо (Agriculture Subcommittee)

Зохицуулагч орон нутаг •БНСУ-ын Жолланам муж

 • Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго
 • Дэлхийн чанартай уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг байгаль орчны нөлөөллөөр газар тариалангийн тогтвортой үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн хямралыг шийдвэрлэхийн тулд NEAR Холбооны хүрээнд авах арга замыг эрэлхийлэх - Байгальд халгүй газар тариалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх болон газар тариалангийн холбогдох мэдээлэл, технологийн харилцааг явуулж харилцан хөгжих.
  2008 оны 9 сараас дэлхийн дулаарал гэх мэт уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөр Зүүн хойд Азийн бүсийн газар тариалангийн бүтээгдэхүүнийг тогтвортойгоор үйлдвэрлэн нийлүүлэх, газар тариалангийн салбарын талаарх мэдээлэл солилцохын тулд хамтарсан судалгаа явуулах шаардлагатай гэдгийг Жолланам мужийн захиргаанаас NEAR Холбоонд санал болгож улмаар Ажлын хорооны 8-р хурлаар Газар тариалангийн хороог шинээр байгуулж 2013 онд анхдугаар, 2005 онд 2-р хурлыг зохион байгуулсан.
  Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалан газар тариалангийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх асуудалтай холбогдуулан NEAR Холбооны Газар тариалангийн хороогоор дамжуулан гишүүн орон нутаг хооронд хамтран асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх
  (Газар тариалангийн тэргүүний бодлого, технологийн харилцаа, хамтын ажиллагааны хөтөлбөр) зорилготой.

Гол агуулга

 • Сэдэвт илтгэл
 • Гишүүн орон нутгууд хооронд туршлага солилцох
  Газар тариалангийн чиглэлийн мэдээлэл(Төрөл бүрийн тэргүүний бодлого) болон технологи(Тэргүүний шинэ технологи)-ийн харилцаа
  Газар тариалангийн чиглэлийн хамтарсан судалгаа(Гишүүн улс хооронд үр дүнтэй зүйлийг хэлэлцэх)
  Байгаль орчинд ээлтэй газар тариалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи, NEAR-аас бусад бүсэд экспорт хийх бүтээгдэхүүнийг сонгох, хамтран гаргах гм
 • Мужийн аж үйлдвэр болон холбогдох газартай танилцуулах(Олон улсын газар тариалангийн үзэсгэлэн үзэх гм)