동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Салбар хороо

Тойм

Салбар хороо Уламжлалт эмийн хороо Тойм

Уламжлалт эмийн хороо

Зохицуулагч орон нутаг

  • БНХАУ, Шааньси муж

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • Гишүүн орон нутаг хооронд уламжлалт эмийн чиглэлийн хамтын ажиллагааны тогтолцоог байгуулах.
  • Зүүн хойд Азийн уламжлалт эмийн нөөцийг нэгтгэж, гишүүн орон нутаг хооронд уламжлалт эмийн аж үйлдвэрийн харилцааг явуулах, идэвхжүүлэх
  • Уламжлалт эмийн аж үйлдвэрийн хамтарсан судалгаа явуулах, боловсон хүчнийг хөгжүүлэх

Гол агуулга

  • Зүүн хойд Азийн бүсийн уламжлалт эмийн хамтарсан семинар зохион байгуулах
  • Эмийн компаниудийн харилцааг нэмэгдүүлэх
  • Тухайн газрын эмчилгээтэй танилцах цэг байгуулах
  • Уламжлалт эмийн салбарын боловсон хүчнийг хөгжүүлэх төсөл төлөвлөх, явуулах