동북아시아지역자치단체연합 로고

Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Салбар хороо

Тойм

Салбар хороо Эрчим хүчний хамтын ажиллагааны хороо Тойм

Эрчим хүчний хамтын ажиллагааны хороо

Зохицуулагч орон нутаг

  • БНХАУ-ын Өвөрмонголын ӨЗО

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • Өвөрмонголын ӨЗО-ын хойд нутгийн нээлтэй бодлогын хүрээнд Зүүн хойд Азийн орнуудтай эрчим хүчний чиглэлийн хамтын ажиллагааг явуулах
  • NEAR-ийн гишүүн орон нутгуудад эрчим хүчний чиглэлийн харилцаа, хамтын ажиллагааны платформоор хангах
  • 2023 онд NEAR-ийн 14-р Бүгд хурлаар Өвөрмонголын ӨЗО-ыг хорооны зохицуулагчаар ажиллуулах шийдвэр гарсан.

Гол агуулга

  • Хурал, форум, үзэсгэлэн, танилцуулах уулзалт гм арга хэмжээ зохион байгуулах