동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

Тойм

Салбархороо Далай загасны аж үйлдвэрийн хороо Тойм

Далай тэнгис, загасны аж үйлдвэрийн салбар хороо(Ocean and Fishery Subcommittee)

Зохицуулагч орон нутаг

БНХАУ-ын Шаньдун муж
  • Хороог  байгуулах болсон үндэслэл, зорилго
Зүүн хойд Азийн бүсийн далай загасны аж үйлдвэрийн салбарын хамтын ажиллагаа харилцааг нэмэгдүүлэх

Гол үйл ажиллагаа

  • Зүүн хойд Азийн далай загасны аж үйлдвэрийн салбарт байгальд халгүй үйл ажиллагаа явуулах хөгжлийн загварыг бий болгох
  • Далай загасны аж үйлдвэрийн шинжлэх ухаан, технологийн салбарын эрдэм шинжилгээний харилцаа хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх.
  • Далайн бүтээгдэхүүн худалдааны чиглэлээр гишүүн байгууллагуудын хооронд харилцан итгэлцэл бүхий хамтын ажиллагааны механизмийг байгуулах.
  • Далайн гамшгаас үүдэлтэй хүнлэг аврах тусламж, аюулгүй байдлыг хангахад хичээх.
  • Гишүүн байгууллагуудын хооронд үр ашигтай ажлын механизмийг байгуулах.