동북아시아지역자치단체연합 로고

Салбархороо

Тойм

Салбархороо Биеийн тамирын хороо Тойм

Биеийн тамирын хороо

Зохицуулагч орон нутаг

  • Саха(Якут)-гын БНУ

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • Гишүүн орон нутаг хооронд спортын харилцаагаар дамжуулан Зүүн хойд Азийн энхтайван ба хамтын ажиллагаа, нөхөрлөлийг бий болгох

Хэрэгжүүлэх хөтөлбөр

  • Үндэсний спортыг хадгалж хамгаалах арга замын талаар хэлэлцэх
  • Залуучуудын спортын тэмцээн зохион байгуулах
  • Үндэсний спортыг сурталчлах