본문 바로가기

Зүүн хойд Азийн харилцаа,
хамтын ажиллагааны цөм,
ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААДЫН ХОЛБОО

Бүтэц, зохион байгуулалт

ЗХАНЗХ нь дараах бүтэцтэй.
Хэсэг тус бүр дээр дарж дэлгэрэнгүй хуудас руу шилжиж болно.

Бүгд хурал

Хурлын дарга, гишүүн орон нутгийн дарга

Холбооны Хэрэг эрхлэх газар

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Ажлын хороо

Хорооны дарга, гишүүн орон нутгийн тамгын газрын дарга

Дэд хороо

Гишүүн орон нутгийн холбогдох төрийн албан хаагч, мэргэжилтэн